Z prac Zarządu – styczeń 2021

Dla celów formalnych stwierdza się, iż Zarząd PKTR „Leliwa” w uzgodnieniu z NGAP przekazał wnioski z działalności w ankiecie dotyczącej badania organizacji Klon/Jawor we współpracy z portalem ngo.pl sprawdzające, jak organizacje społeczne radzą sobie działając w warunkach pandemii. Link do ankiety „Organizacje wobec pandemii”: https://panel.ngo.pl/index.php/755819?lang=pl, wyniki badań zostaną udostępnione jako Raport który będzie dostępny bezpłatnie na stronie fakty.ngo.pl w I kwartale 2021 r. Prowadzone badanie to druga odsłona prac w zakresie sytuacji NGO w pandemii, pierwsza była prowadzona w maju, a raport z niej jest dostępny tutaj: https://fakty.ngo.pl/raporty/organizacje-pozarzadowe-wobec-pandemii-2020, zachęcamy do studiowania dostępnego materiału a inne stowarzyszenia do wypełnienia ankiety w terminie do 17 stycznia 2021.

Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha przedstawił informację w zakresie analizy wpłat składek członkowskich w IV kwartale 2020 r. – w miesiącu grudniu nie odnotowano wpłat. Do dwóch dłużników wystosowano pisma informujące o zaległości z terminem wpłaty do dnia 31 stycznia 2021. Skarbnik Zarządu powiadomi Zarząd RTR o realizacji wpłat dotyczących zaległości. Wobec dłużników którzy nie uiszczą należnej opłaty za składki członkowskie zostaną wszczęte procedury określone w Statucie PKTR „Leliwa” Edycja 2018.

W związku z wpływem uzupełniających informacji w zakresie zgłaszanych imprez przez współpracujące podmioty z RTR ostateczną kwalifikację Zarząd Towarzystwa przeprowadzi w miesiącu lutym oraz powiadomi podmioty o swojej decyzji.

KR w protokole za IV kwartał 2020 nie wniosła uwag do polityki finansowej Zarządu PKTR „Leliwa”. Wobec dłużników uchylających się od wpłaty składek członkowskich zaleciła wykorzystanie procedury ustalonej w Regulaminie RTR Edycja 2018.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz