Z prac Zarządu – maj 2020

Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha przedstawił informację w zakresie analizy wpłat składek członkowskich w II kwartale 2020  – w miesiącu kwietniu nie odnotowano wpłat z tytułu składek członkowskich.

Proponuję się umieszczanie odpowiednich komunikatów do 7 dni przed terminem planowanej imprezy w Harmonogramie Zamierzeń aby uniknąć błędnych interpretacji oraz dodatkowych zapytań od osób zainteresowanych naszymi imprezami. W przypadku braku pisemnych powiadomień od organizatora imprezy w zakresie jej realizacji Zarząd PKTR „Leliwa” w trybie roboczym uzgodni decyzję organizatora oraz poda do informacji publicznej.

Komisja Rewizyjna (KR) dokonała analizy finansowej za rok 2019 aktywów i pasywów PKTR „Leliwa”. KR nie wnosi uwag do Zarządu Koła w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. w obszarze prowadzonej polityki finansowej Koła. Jednocześnie wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi PKTR „Leliwa”.

Zarząd PKTR „Leliwa” akceptował dokumenty finansowe za 2019 (Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, Informacje uzupełniające, rachunek zysków i strat, bilans, CIT-8 i CIT-8/O) oraz przyjął sprawozdanie merytoryczne za 2019.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz