NWZC PKTR „Leliwa”

Zarząd PKTR „Leliwa” z siedzibą w Przeworsku, niniejszym na podstawie § 34 pkt. 17 Statutu Edycja 2018 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PKTR „Leliwa”, którego odbycie ustala na dzień 23 maja 2020 r. godz. 18.30 poprzez komunikator Skype z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdań rozliczeniowych działalność Zarządu PKTR „Leliwa” za 2019 (sprawozdanie merytoryczne i finansowe – protokół KR).
  5. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2019.
  6. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi PKTR „Leliwa”.
  7. Zamknięcie obrad.
Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz