Z prac Zarządu – styczeń 2020

W celu formalnym stwierdza się, iż NGAP opracowała wniosek projektu na konkurs ogłoszony przez UM Przeworsk, proponowana kwota 10000,00 zł. Burmistrz Miasta Przeworska Zarządzeniem nr 3/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. przyznał kwotę 3000,00 zł na realizację przedmiotowych zadań ujętych w projekcie. Prezes PKTR „Leliwa” Pan Michał Machaj dokonał stosownych poprawek zarówno w zadaniach jak i dopasowaniu przyznanej kwoty do ich realizacji czym wywiązał się z obowiązku zawartego w § 2 przedmiotowego Zarządzenia. Aktualnie Zarząd Koła oczekuje na termin podpisania stosownej umowy.

W związku z wpływem uzupełniających informacji w zakresie zgłaszanych imprez przez współpracujące podmioty z PKTR „Leliwa” ostateczną kwalifikację Zarząd Towarzystwa przeprowadzi w miesiącu lutym oraz powiadomi podmioty o swojej decyzji.

W związku z rezygnacją z funkcji Członka Zarządu przez Panią Katarzynę Skoczylas i Panią Irenę Międlar przesłano pismo w dniu 13 grudnia 2019 r. (znak sprawy: PKTR/13-5/2019) do SP Przeworskiego ze składem aktualnego Zarządu Koła. W dniu 17 grudnia SP Przeworskie wydał Decyzję Administracyjną z uwzględnieniem wpisu aktualnego składu Zarządu Koła. Jednocześnie pismem z dnia 31 grudnia 2019 r. (znak sprawy: PKTR/15/2019) przekazano informację do Banku PEKAO SA 1 O/Przeworsk przy ul. Jagiellońskiej 12 prowadzącego rachunek Koła. Zarząd Koła dziękuje Pani Katarzynie Skoczylas oraz Pani Irenie Międlar za dobrą działalność oraz udaną współpracę. Życzymy powodzenia oraz szerokości na trasach rowerowych.

KR w protokole za IV kwartał 2019 nie wniosła uwag do polityki finansowej Zarządu PKTR „Leliwa”.

W związku z nowym obowiązkiem w zakresie rozliczenia Towarzystwa z US tj. założeniem mikrorachunku Pan Michał Machaj – Prezes PKTR „Leliwa” dokona przedmiotowego założenia w siedzibie US w Przeworsku lub poprzez generator mikrorachunku.

Zarząd Koła weźmie udział w Zebraniu Roboczym RTR w dniu 31 stycznia 2020 godz. 17.30 w siedzibie WAC-MAR w Rzeszowie dotyczącego kierowania ruchem drogowym.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz