NWZC PKTR „Leliwa”

Zarząd PKTR „Leliwa” z siedzibą w Przeworsku, niniejszym na podstawie § 34 pkt. 17 Statutu Edycja 2018 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PKTR „Leliwa”, którego odbycie ustala na dzień 23 listopada 2019 r. o  godz. 14.00 w MOSiR Przeworsk, przy ulicy Budowlanych 9 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego.
2. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Ustalenie sposobu głosowania.
6. Szkolenie z zakresu Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych.
7. Dokooptowanie do składu Zarządu na Stanowisko Wiceprezesa-Sekretarza Zarządu PKTR „Leliwa”.
8. Podjęcie uchwały nr 1 o dokooptowaniu do składu Zarządu PKTR „Leliwa”.
9. Podjęcie uchwały nr 2 o ukonstytuowaniu się składu Zarządu PKTR „Leliwa”.
10. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi PKTR „Leliwa”.
11. Omówienie aktywności członków w sezonie 2019. Przekazanie nagród dla najbardziej aktywnych członków Koła.
12. Dyskusja, zgłaszanie wniosków przez członków Koła.
13. Zamknięcie obrad.
Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz