Roztoczański w Narolu

Zarząd PKTR „Leliwa” informuje, iż 1 czerwca 2019 startuje w Narolu RRR. Dojazd we własnym zakresie. Poniżej warunki organizatora rajdu.

Warunki i zasady uczestnictwa
w ,,V Roztoczańskim Rajdzie Rowerowym – Green Velo 2019”

I. Warunki uczestnictwa
1. Rejestracja uczestników odbywać się będzie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: https://system.timedo.pl.Administratorem danych osobowych użytkowników systemu TIMEDO jest MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Sp. J. z siedzibą w Jaśle (38-200), ul. Żeromskiego 36.
2. Zgłoszenia niepełnoletnich uczestników dokonuje opiekun prawny.
3. W trakcie imprezy, opiekun prawny w pełni odpowiada za bezpieczeństwo małoletniego uczestnika.
4. Rejestracja uczestników odbywać się będzie w dniach od 26.04 (piątek) do dnia 19 maja 2019 r. (niedziela).
5. Uczestnicy rajdu są zobowiązani dokonać akceptacji oświadczeń w formie załącznika nr 1, które będą dostępne podczas elektronicznej rejestracji uczestnika rajdu. Oświadczenie te zawierają:
 ,,oświadczenie” o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celach organizacyjnych i promocyjnych rajdu zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia ustawa dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z warunkami zawartymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119),
 ,,oświadczenie” o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku w celach organizacyjnych i promocyjnych rajdu zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2017
poz. 880 z późn. zm.),
 „oświadczenie” odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności do poruszania się
po drogach, zobowiązanie się do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, zwłaszcza w tych częściach rajdu, których trasa przebiegać będzie drogami publicznymi,
 „oświadczenie” o zapoznaniu się z regulaminem rajdu.
6. Uczestnikami rajdu mogą być wszyscy miłośnicy aktywnych form wypoczynku
z uwzględnieniem wymagań zawartych w Regulaminie.
7. Udział w rajdzie jest możliwy tylko po wypełnieniu elektronicznego zgłoszenia, uiszczenia opłaty startowej na rachunek bankowy Stowarzyszenia Geoturystycznego „Roztocze Wschodnie”: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie nr rachunku:
04 9101 0003 2001 0023 3365 0001, tytuł wpłaty: ,,Opłata startowa Rajd Geen Velo 2019”, a w dniu rajdu podpisaniu listy obecności, odebraniu pakietu startowego i numeru startowego.
8. O wpisaniu na listę decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba uczestników
jest ograniczona do 200 osób.
9. Koszt uczestnictwa w Rajdzie wynosi 40 zł/os. Opłata zostanie przeznaczona
na pokrycie kosztów organizacji.
10. Warunkiem poprawnego zgłoszenia będzie uiszczenie opłaty startowej w terminie
do dnia 19 maja 2019 r. Osoby które nie dokonały opłaty we wskazanym terminie zostaną skreślone z listy startowej uczestników.
11. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, ewentualnie niniejszą opłatę można przenieść na innego uczestnika, po kontakcie mailowym z organizatorem (z adresu użytego w rejestracji).

II. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego.

Niektóre odcinki trasy rajdu przebiegać będą na drogach z nieograniczonym ruchem drogowym, uczestnicy musza zachować szczególna ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

1. Każdy uczestnik bezwzględnie powinien dostosować się do poleceń organizatorów oraz Policji i innych obecnych na rajdzie służb.
2. Służby porządkowe Organizatora będą stanowiły osoby ubrane w kamizelki
z widocznymi napisami „organizator”.
3. Ze względu na rekreacyjny charakter imprezy rowerowej, nie dopuszcza
się współzawodnictwa sportowego na trasie imprezy.
4. Uczestnicy ubezpieczają się od nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
5. Uczestnikom imprezy rowerowej zaleca się być wyposażonym w stosowny ubiór oraz akcesoria adekwatne do pogody (peleryna przeciwdeszczowa, krem z filtrem UV, okulary przeciwsłoneczne).
6. Każdy uczestnik w trakcie jazdy musi mieć obowiązkowo założony kask rowerowy.
7. Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower, którego wyposażenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami.
8. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyprzedzania Kierunkowych Grupy Rowerowej przez jej uczestników.
9. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej sygnalizowany.
10. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do utrzymywania się w grupie, unikania gwałtownego hamowania i przyspieszeń, planowana średnia prędkość przejazdu wynosi ok. 15 km/h.
11. Uczestnik zgłasza wszelkie problemy organizatorom, w tym pogorszenie
się samopoczucia i zdrowia.
12. Miejsce postoju rajdu na trasie zaplanowane jest w pobliżu bunkrów z II wojny światowej. Samowolne wchodzenie do bunkrów jest na wyłączną odpowiedzialność uczestnika rajdu.
13. Organizator rajdu nie bierze odpowiedzialności za uczestników, którzy samowolnie opuszczą rajd oraz za wynikłe zdarzenia drogowe z udziałem tych osób.
14. W trakcie trwania rajdu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających. Każdy, kto złamie ten zakaz zostanie wykluczony z rajdu przez organizatorów.
15. Na trasie zabrania się również zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych; niszczenia przyrody; głośnego zachowania się, zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.
Odpowiedzialność organizatora
1) Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
2) Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
3) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy
i za szkody wyrządzone przez uczestników.
4) Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz